Historie

 

Obec Doksy byla v minulosti také nazývána „Dogz" nebo i „Dogza". Katastrálně sousedí s obcemi Kamenné Žehrovice, Družec a Velká Dobrá. V katastru obce byl těžen 02v desítkách kamenných lomů kvalitní pískovcový kámen, který byl dovážen již od 14. století do Prahy. Je známo, že byl použit při výstavbě některých významných pražských staveb, dnes již památek z období vlády císaře a krále Karla IV., jako např. katedrála Svatého Víta, stavba Pražského hradu, ke stavbám městských hradeb, kostelů a měšťanských domů. Vyráběly se z něj opracováním také mlýnské kameny, hraniční mezníky, kamenná schodiště nebo rámy oken a dveří, charakteristické pro středověké stavby. V první polovině 19. století při budování koněspřežné dráhy byl používán k výrobě pražců pod koleje.Také v obci jsou dochovány různé opěrné zdi a stavby zemědělských usedlostí a rodinných domků, kdy byl použit ve větší míře tento kámen ke stavbě. V největším rozkvětu kamenictví v obci zde pracovalo 300 i více dělníků – kameníků. Byl používán jak 03hrubě nalámaný kámen ke stavbám nebo na zpevnění cest, výstavbu příjezdových silnic a na rozšíření železničních sítí do Prahy. Také se používal na kamenické a sochařské výrobky. Ještě v roce 1914 pracovalo již téměř v zaniklých lomech 15 starých kameníků. Poslední práce v lomech byly ukončeny v roce 1924. Pozůstatky po této historii kameníků a těžbě v lomech jsou patrné ještě dnes v okolních lesích i v některých částech zastavěné obce a tvoří krásnou scenérii okolní přírody. První písemně dochované známky o obci pocházejí z roku 1385, kdy tamní tvrz drželi Jan z Dokes a Chval z Doksu. Obec vystřídala několik majitelů, jako byli Žďárští ze Žďáru, Žejdlicové ze Šenfeldu a až po Bílé hoře připadla jedna její část Jaroslavu Bořitovi z Martinic a druhá hraběti z Bredy.

 

 

... a současnost ...

Obec Doksy se nachází v jihozápadní části okresu Kladno, protíná ji stará karlovarská silnice, dnes již dopravně přeložená do rychlostní komunikace Praha - Karlovy Vary, která je mimo zastavěnou část obce. Obcí protéká Lodenický potok, nazývaný Kačák, a na západní hranici obce končí křivoklátské lesy. Obec má příměstský charakter a v převážné většině slouží pro bydlení v rodinných domcích. Snad také proto zde nejsou výraznější firmy. Mají zde sídla pouze drobní podnikatelé a živnostníci. Výrobní areál zde má firma Rollpap, s. r. o. s výrobou toaletního papíru a jsou zde obchody a služby drobného charakteru, jako jsou autodopravy, kadeřnictví, několik zámečnictví a klempířství a další stavební výroba. V obci je Mateřská škola pro děti od 3 let a Základní škola od 1. do 5. ročníku. V oblasti sportovní jsou zde oddíly fotbalu, hokejbalu, stolního tenisu, turistiky a možnost cvičení v Sokole. Další aktivitu vykonává Rybářský klub Doksy, který užívá a udržuje místní rybník. V rámci schváleného územního plánu obce dochází k postupnému zainvestování k tomu určených pozemků na další výstavbu rodinných domků s možností částečného využití na umístění drobných služeb. Územní plán uvažuje s rozsahem výstavby asi 150 rodinných domků. Část území je určena také na podnikatelské aktivity, a to mimo zastavitelnou část obce na jihovýchodě katastrálního území. 
 
 

 

 ... okolí obce ...

Okolní lesy jsou vyhledávány pro turistické a rekreační procházky. Přes obec vede cyklistická stezka na Kladno a odtud na Okoř s tím, že v budoucnu dojde k propojení k Berounce. Lesem prochází také naučná Drvotova stezka, která je velice přírodovědně známá, založena v roce 1982.

01